Dit zegt de wet:
“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt
aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal
mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg,
zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”

Zo gaat het in zijn werk:

De cliëntondersteuner (oco) gaat eerst samen met u een plan maken en zorgt ervoor
dat u het heft in eigen handen houdt. U bepaalt hoe u het wilt hebben en samen
bekijkt u hoe dit zo optimaal mogelijk voor elkaar gekregen kan worden.

Als u dat wilt dan zit de oco naast u bij het gesprek met de gemeente, u voert het woord
en de oco springt bij wanneer dat nodig is. Het is aan te raden om ook een familielid of
iemand die u vertrouwt uit te nodigen.

Dan volgt een administratief stukje: de gemeente (of de instantie) maakt een verslag
van het gesprek en verwerkt dit in een ondersteuningsplan. U kunt de oco laten
meelezen of alles er goed instaat en dan kunt u dit ondertekenen.

NB ! Onderteken nooit een blanco formulier of iets wat u niet begrijpt. Of teken “voor
gezien”, daarmee geeft u aan dat u het niet eens hoeft te zijn met de inhoud.

De laatste stap is de beschikking: hierin staat beschreven wat u aan hulp- of zorg kunt
verwachten. Ben u het er niet mee eens dan kan de oco u helpen met een
bezwaarschrift. Pas als u tevreden bent stopt de ondersteuning.